Duurzaam Zakelijk
Image default
Zakelijke dienstverlening

De kracht van proactieve advisering om verzuim te voorkomen

In bedrijfsreglementen, arbeidsovereenkomsten en/of collectieve arbeidsovereenkomsten staan afspraken tussen werkgevers en werknemers over wat zij wederzijds kunnen verwachten. Beide partijen dienen zich te houden aan deze overeenkomsten indien deze zijn opgenomen in de regeling. Wanneer er geen specifieke bepalingen zijn vastgelegd, geldt de algemene wet- en regelgeving als leidraad. In essentie wordt van de werknemer altijd verwacht dat deze in gesprek gaat met de werkgever. Het nalaten hiervan resulteert in het niet nakomen van de verplichtingen door de werknemer, aangezien deze op vooraf afgesproken tijdstippen diensten en vaardigheden aanbiedt in ruil voor financiële vergoeding en eventuele goederen (zoals een bedrijfsauto, mobiele telefoon of gereedschap). Het is vanzelfsprekend dat het voorkomt dat een werknemer de overeengekomen afspraken niet kan nakomen als gevolg van ziekte.

In dat geval is een gesprek met de werkgever weigeren tijdens ziekte niet toegestaan. De werknemer is namelijk verplicht om uit te leggen waarom hij van mening is dat hij niet kan werken. Bovendien moeten er afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject.

Is het de werkgever toegestaan om medische informatie op te vragen?

Bij een ziekmelding hoeft de werknemer tijdens het gesprek met de werkgever niet in detail te treden over de aard van zijn klachten. Hij kan volstaan met aangeven welke taken hij niet kan uitvoeren en wat hem daarin beperkt. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld aangeven dat hij niet in staat is om volledige werkdagen te draaien, bijvoorbeeld door slecht slapen of een geblesseerde arm die in het gips zit. Het opvragen van medische informatie is de werkgever niet toegestaan. Vragen over het bezoek aan de huisarts zijn eveneens niet toegestaan. Wel mag de werkgever informeren of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval en of de werknemer passende behandeling heeft gezocht. De werkgever heeft recht op deze informatie, aangezien dit van invloed is op het recht op doorbetaling van het salaris. De werknemer dient dus duidelijk te maken welke beperkingen er zijn. Bovendien heeft de werkgever – indien bekend – het recht om te weten wanneer er verbetering in de arbeidsgeschiktheid wordt verwacht.

Mag de werkgever zelf de controlefunctie van de arbodienst overnemen?

De werknemer is verplicht om alle controlevoorschriften die door de werkgever zijn opgesteld tijdens ziekteverzuim na te leven, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving. Dit betekent echter niet dat de werkgever zelf de controlefunctie van de arbodienst of bedrijfsarts mag overnemen. Hierover bestaat duidelijke wetgeving. De beoordeling van ziekte en arbeidsongeschiktheid die hieruit voortvloeit, ligt in handen van de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Voordat de werkgever kan worden gedwongen om een deskundige zoals een bedrijfsarts in te schakelen, mag hij weliswaar zelf een oordeel vellen over een ziekmelding.

Hoe kunnen misstanden worden voorkomen?

De hierboven genoemde informatie impliceert niet dat een medewerker 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor zijn werkgever. Evenmin betekent dit dat een werkgever een zieke medewerker willekeurig mag oproepen. Tijdens normale werktijden dient de werknemer beschikbaar te zijn voor overleg. Om misstanden te voorkomen, is het raadzaam dat beide partijen goede afspraken maken en hun verwachtingen uitspreken. De meest effectieve aanpak ligt ongetwijfeld in een proactief verzuimbeleid met de ondersteuning van een arbodienst om ziekteverzuim te minimaliseren. Op deze manier worden problemen en onduidelijkheden met betrekking tot ziekte bij voorbaat voorkomen.

Arbodienst met landelijke dekking

Bij Duurzaam Zakelijk raden we Preventix aan, een middelgrote arbodienst met landelijke dekking en het service niveau van een kleine dienstverlener. Bovendien omvat de dienstverlening van Preventix niet alleen verzuimbegeleiding, maar ook de bewaking van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter, proactieve advisering met betrekking tot het voorkomen van verzuim, mogelijkheden voor periodiek medisch onderzoek en de directe beschikbaarheid van adviseurs worden zeer gewaardeerd door de klanten van de arbodienst.